Доктор медицинских наук Шумная Тамила Евгеньевна

Доктор медицинских наук Шумная Тамила Евгеньевна

Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук у співавторстві з Недельська С.М., Солодова І.В., Мазур В.І., Бабушкіна Ю.Б., Пащенко І.М., Павленко О.Ю., Кізілова І.А., Шевченко О.О. Відомо, що на тлі бронхіальної астми у дітей виникають умови для розвитку порушень з боку серцево-судинної системи. Тому метою нашого дослідження стало проведення аналізу біоелектричної активності міокарду та морфометричних показників серцево-судинної системи у 30 дітей з середньотяжким персистуючим перебігом бронхіальної астми (11 дівчаток та 19 хлопчиків) у віці від 5 до 17 років за допомогою електрокардіографічного, ехокардіографічного та доплерографічного методів дослідження. За результатами досліджень було виявлено, що регулярний синусовий ритм реєструвався тільки у 6,7% дітей;…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук у співавторстві з Недельська С.М., Солодова І.В., Мазур В.І., Шевченко О.О., Кізілова І.А., Толмачова Ю.С. Сьогодні, в основі катастрофічного погіршання здоров`я дитячого населення лежить цілий комплекс соціально-економічних чинників, серед яких основну роль відіграє «техногенне перевантаження» в результаті промислового забруднення навколишнього середовища, причому особливо суттєве місце посідає забруднення атмосферного повітря та питної води (Антипків Ю.Г., 2005; Воронов М.В., Петрова С.Г., Осичнюк Л.М., 2008). В адаптації до несприятливих чинників навколишнього середовища важливу роль відіграє стан нейрогуморальної регуляції, спрямований на підтримку гомеостазу та метаболічних процесів, через опосередкований вплив на активність різних ферментів і рецепторів на молекулярному, клітинному…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук у співавторстві з Недельська С.М., Іванько О.Г. Так як в металургійній та хімічній промисловості Запорізького регіону широко використовуються кольорові сплави, до складу яких найчастіше входять такі метали, як хром, олово та цинк, то метою нашого дослідження стало визначення у дітей гіперчутливості до хімічних речовин-металів, за допомогою загальноприйнятої скринінгової методики визначення алерген-специфічних IgE в сироватці або плазмі крові з алергодисками, де низькомолекулярні алергени (гаптени), до яких відносять і професійні алергени або хімічні речовини-метали пришивались до паперового диску через сироватковий альбумін людини (HSA), причому для усунення неспецифічного зв´язування, використовували і контрольні диски (HSA). Рівні специфічних IgE…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук у співавторстві з Недельська С.М., Солодова І.В., Мазур В.І., Шевченко О.О., Кізілова І.А., Вітко М.С., Толмачова Ю.С., Prasad На сучасному етапі алергічні хвороби посідають одне з перших місць в структурі захворюваності. Причому, за результатами епідеміологічних досліджень 10% дітей та 20 – 30% дорослого населення Землі страждають на поліноз і серед міських жителів захворюваність вище в 4 – 6 разів, ніж у обласних жителів (I. Pali-Scholl , W. Pohl, W. Aberer et al., 2009). Тому метою даної роботи стало дослідження та порівняльна характеристика гіперчутливості до рослинних алергенів у 175 дітей, які мешкали у м. Запоріжжя…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук у співавторстві з С.М. Недельська, І.А. Кізілова Протягом останніх років ХХ та початку ХХІ сторіч спостерігається невпинне зростання числа дітей з алергічними захворюваннями, що обумовлює високу значимість всіх питань, пов´язаних з цією патологією як для теоретичної, так і практичної медицини. Особливо широко при алергічних захворюваннях залучаються психосоматичні механізми, що суттєво впливають на формування клінічної нозології та обумовлюють психологічні аспекти детермінування відношення дитини до захворювання і лікування. Тому якість життя цих дітей, їхнє самопочуття, настрій, активність, психологічна рівновага як у періоді загострення, так і в періоді ремісії, можуть бути використані при клінічному веденні хворих з…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук у співавторстві з Недельська С.М., Солодова І.В., Мазур В.І., Жиленко І.О., Бессікало Т.Г., Кляцька Л.І., Тарасевич Т.В., Кізілова І.А, Шевченко О.О., Срєбродольська К., Бабунова О.Є., Вітко М.С., Пащенко І. М. Синдром дисплазії сполучної тканини серця має полігенно-мультифакторний генез і часто поєднується із іншими диспластичними змінами з боку інших органів та систем. З метою виявлення розповсюдженості синдрому дисплазії сполучної тканини серця у дітей з алергічними захворюваннями було проведено ехокардіографічне дослідження у 159 хворих (87 хлопчиків та 72 дівчинки) у віці від 7 до 16 років. Синдром дисплазії сполучної тканини серця, представлений малими серцевими аномаліями (МАС)…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук у співавторстві з Недельська С.М., Іванько О.Г., Толмачова Ю.С., Гітельман Б.М. Алергічний риніт сьогодні входить в п´ятірку найбільш розповсюджених хронічних захворювань і вражає близько 10 – 30 % дорослого та 42% дитячого населення. І хоч у віковій групі до 5 років розповсюдженість алергічного риніту найбільш низька, а зріст захворюваності відмічають в ранньому шкільному віці, але кожна четверта дитина дво- та трирічного віку вже має назальні симптоми, не пов′язані з наявністю гострого респіраторного захворювання. Складність диференціального діагнозу з інфекційною етіологією симптомів, на перший погляд легкість клінічного перебігу призводить до гіподіагностики патології та відсутності достовірних даних…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук у співавторстві з Недельська С.М., Солодова І.В., Мазур В.І., Жиленко І.О., Бессікало Т.Г., Кляцька Л.І., Тарасевич Т.В., Кізілова І.А, Шевченко О.О., Бабунова О.Є., Вітко М.С., Пащенко І.М. Підвищення ефективності комплексного лікування алергічних захворювань у дітей визначає необхідність оцінки їх функціонального стану серця та вегетативних механізмів регуляції серцевого ритму. З метою визначення особливостей вегетативної регуляції серцевої діяльності у дітей з алергічними захворюваннями обстежено 33 дитини (16 хлопчиків та 17 дівчаток) у віці від 6 до 18 років. Оцінка варіабельності серцевого ритму проводилася за допомогою спектрального аналізу показників ВРС у дітей з алергічними захворюваннями з використанням…
Шумна Таміла Євгенівна, доктор медичних наук у співавторстві з Недельська С.М., Солодова І.В., Мазур В.І., Шевченко О.О., Кізілова І.А., Вітко М.С., Толмачова Ю.С., Prasad Аналіз поширеності алергічних захворювань серед дитячого населення України за останні 10 років у динаміці свідчить про щорічне зростання цієї патології, особливо в урбанізованих регіонах України, а справжня частота бронхіальної астми, алергічного риніту, атопічного дерматиту значно перевищує таку при реєстрації хворих, які звернулися за медичною допомогою, і коливається в межах 3-5% від всього дитячого населення О.І. Ласиця, 2006). Особливо звертає на себе увагу зростання ролі харчової алергії, яка у 40% випадків проявляється атопічним дерматитом, у 8%-бронхіальною астмою,…
Соловьева С. В., Кравченко А. К. Научный руководитель доктор медицинских наук Шумная Т.Е. Актуальность. На современном этапе неблагоприятные медико-социальные факторы приводят к увеличению распространенности алергической патологи, до 40-60% среди детской популяции (Уманець Т.Р., 2011; Охотникова О.М., 2009; Beyhun N.E., 2009). Цель: определение значимых факторов риска развития симптомов брон-хиальной астмы (БА), аллергического ринита (АР), атопического дерматита (АД) у детей дошкольного возраста. Задачи: 1. Установить частоту встречаемости БА, АР, АД у детей. 2. Определить медицинские факторы риска развития АЗ. 3. Установить социальные предикторы формувания аллергии у детей. Материал и методы. Проведено анкетирование 140 детей (75 мальчиков и 65 девочек), в возрасте от…
Страница 3 из 3